Principal

panoli

Del valenciano panoli; propiamente ‘fruta de sartén’, contracc. de pa en oli ‘pan con aceite’, en cat. pa amb oli.

  1. adj. coloq. Dicho de una persona: Simple y fácil de engañar. U. t. c. s.

—RAE

Panoli a l'aparador d'una pastisseria

Comentaris?

Podeu utilitzar Mastodon (o qualsevol altra aplicació compatible amb el Fedivers) per a respondre a aquest missatge.