Principal

Segons un tòpic sortosament anacrònic, el funcionari que pencava massa feia quedar malament els seus companys més parsimoniosos i els posava en un compromís. Aquesta nit he somniat que la institució pública on treballe regulava —vigilava i castigava— l’“excés de dedicació” (sic). Quina ànsia he passat.

Comentaris?

Podeu utilitzar Mastodon (o qualsevol altra aplicació compatible amb el Fedivers) per a respondre a aquest missatge.

star repeat message