Principal

Census GPT

Aquest web contesta preguntes sobre el cens dels EUA utilitzant ChatGPT. Com ho fa? La clau està en la funció make_default_messages del fitxer text_to_sql.py, que explica a ChatGPT l’estructura de la base de dades del cens. A partir d’això i d’uns pocs exemples, ChatGPT pot traduir les preguntes subsegüents de l’usuari a sentències SQL que el web executarà i processarà.

def make_default_messages(table_names: List[str]):
 return [
  {
   "role": "system",
   "content": (
    "You are a helpful assistant for generating syntactically correct read-only SQL to answer a given question or command, generally about crime, demographics, and population."
    "\n"
    "The following are schemas of tables you can query:\n"
    "---------------------\n" + generate_msg_with_schemas(table_names) +
    "\n\n"
    "---------------------\n"
    "Use state abbreviations for states."
    " Table 'crime_by_city' does not have columns 'zip_code' or 'county'."
    " Do not use ambiguous column names."
    " For example, 'city' can be ambiguous because both tables 'acs_census_data' and 'crime_by_city' have a column named 'city'."
    " Always specify the table where you are using the column."
    " If you include a 'city' column in the result table, include a 'state' column too."
    " If you include a 'county' column in the result table, include a 'state' column too."
    " Make sure each value in the result table is not null.\n"
   )
  },

etc.

Comentaris?

Podeu utilitzar Mastodon (o qualsevol altra aplicació compatible amb el Fedivers) per a respondre a aquest missatge.