Principal

Després de tindre la COVID (desembre de 2022) vaig perdre l’olfacte quasi completament. Sis mesos després vaig començar a recuperar-lo. Però amb alguns canvis i sorpreses: no totes les coses fan les olors que feien abans. Per exemple, ara mateix jo faig l’olor de suat d’una altra persona. I això és ben estrany.

Comentaris?

Podeu utilitzar Mastodon (o qualsevol altra aplicació compatible amb el Fedivers) per a respondre a aquest missatge.