Principal

Making an image with generative AI uses as much energy as charging your phone

De fet, generar una imatge amb un model d’IA potent requereix tanta energia com carregar completament un telèfon intel·ligent, segons un nou estudi realitzat per investigadors de la startup d’IA Hugging Face i la Carnegie Mellon University. Tanmateix, van descobrir que l’ús d'un model d’IA per a generar text consumeix molt menys d’energia. La creació de text 1.000 vegades només utilitza una energia equivalent al 16% de la càrrega completa d’un telèfon intel·ligent.

Comentaris?

Podeu utilitzar Mastodon (o qualsevol altra aplicació compatible amb el Fedivers) per a respondre a aquest missatge.