Principal

Aquelles frases que fa tres anys començaven a créixer orgànicament són ara el principi d’un relat molt més llarg, part d’un nou recull que l’any que ve intentaré publicar.

Animació de l’evolució d’un document de text al llarg de versions successives

Comentaris?

Podeu utilitzar Mastodon (o qualsevol altra aplicació compatible amb el Fedivers) per a respondre a aquest missatge.