Principal

New Theory Suggests Chatbots Can Understand Text

Explicació entenedora de l’article d’Arora i Goyal. A mesura que s’incrementa la complexitat dels models es perfecciona l’emulació del llenguatge natural, de manera que les proferències (frases) artificials es fan més i més indistingibles d’aquelles que en les persones impliquen la comprensió dels significats.

“El que l’equip ha demostrat teòricament, i ha confirmat empíricament, és que hi ha generalització compositiva, és a dir, que els LLM són capaços de combinar blocs de construcció com mai s’havien combinat abans. Això, per a mi, és l’essència de la creativitat.”

Comentaris?

Podeu utilitzar Mastodon (o qualsevol altra aplicació compatible amb el Fedivers) per a respondre a aquest missatge.