Principal

La meua oficina bancària té dos caixers. Avui un no funciona. L’altre sí. El que no funciona em recomana que busque el caixer més pròxim, que segons ell no seria el del costat, a dos pams, sinó un en un altre municipi, a una distància de trenta-quatre quilòmetres. Sent flaquejar per moments la meua fe cibernètica.

Pantalla d’un caixer amb el text següent: “El cajero se encuentra fuera de servicio. Para su comodidad, le rogamos acuda a uno de nuestros cajeros más próximos: PZ ESPANA,2. 12591 LA LLOSA”

Comentaris?

Podeu utilitzar Mastodon (o qualsevol altra aplicació compatible amb el Fedivers) per a respondre a aquest missatge.

star repeat message