Principal

The Virgin Suicides

The Virgin Suicides. Un conte de fades sinistre sota l’aparença del realisme (supose que l’ambientació dels contes de fades clàssics també degué ser realista en el seu moment). Tant l’heroi com l’heroïna són subjectes col·lectius, però ací ningú pot salvar ningú, ni tan sols a si mateix. L’ombra de John Cheever s’estenia damunt de Grosse Pointe a mesura que Jeffrey Eugenides anava escrivint la seua primera novel·la.

S’havien matat pels nostres boscos moribunds, pels manatís que les hèlices mutilaven quan emergien a beure de les mànegues dels jardins; s’havien matat en veure les muntanyes de pneumàtics usats, més altes que les piràmides; s’havien matat per la impossibilitat de trobar un amor que no podia ser cap de nosaltres. Al capdavall, la tortura que havia esquinçat les germanes Lisbon assenyalava una renúncia simple i raonada a acceptar el món tal com se’ls havia donat, tan ple de defectes.

Comentaris?

Podeu utilitzar Mastodon (o qualsevol altra aplicació compatible amb el Fedivers) per a respondre a aquest missatge.

star repeat message
S’estan carregant les reaccions…